Arjen BINNERTS


Arjen BINNERTS
Personalia
geboren: 29 augustus 1865, te Witmarsum
overleden: 16 juli 1932, te Haarlem
gehuwd: met A. van Calcar. Zij kregen 2 zonen.
overig: zoon van Sjoerd Gerben Binnerts (1839–1915), dg predikant te Witmarsum/Pingjum, Barsingerhorn en Sappemeer
Opleiding
proponent: 2 september 1891

Ambtelijke loopbaan

ambt/functieplaats/gemeente/instellingdagmndjaartotdagmndJaar
predikantIJtens17jan189231okt1897
predikantMeppel7nov189727apr1902
predikantMeppel, combinatie met Assen14nov189720apr1902
predikantRotterdam11mei19027apr1907
predikantHaarlem14apr19071mei1932

Publicaties (Picarta tot 12 december 2007)

Boeken

 • Gedenken en dankzeggen : (Psalm 116: 13a) : ter herinnering aan zijne 25-jarige ambtsvervulling in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem, en zijn afscheid van die gemeente op 1 Mei 1932 / Haarlem / 1932
 • Het ééne noodige : een twaalftal Zondagmorgen-toespraken / Tjeenk Willink / 1932
 • De Algemeene Doopsgezinde Sociëteit / Commissie tot de Doopsgezinden in de Verstrooiing / ca. 1927 (Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de Verstrooiing, nr. 55) (SK 2612)
 • Ons geloofsbezit : propaganda-uitzending V.P.R.O. 24 Februari 1928 Bruining, N.A. / De Tijdstroom / 1928
 • Het plaatsbekleedend lijden van Jezus Christus. De beteekenis van een christologie op kritisch standpunt voor de prediking in de gemeente / Van Gorcum / 1925
 • Op den akker : [sectieboekje van den V.C.J.B.] ; Dl. 2: De rijpende velden / Ploegsma / 1923
 • De kerk in onzen tijd in Nederland ; Religieuse inwijding / Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur / 1923
 • Zoekt den Heer en leeft! / H.D. Tjeenk Willink & Zoon / 1917
 • Het gehoor : sociale beteekenis en bestrijding van ooraandoeningen / s.n. / 1915
 • Nieuw-Gereformeerde en moderne theologie : beschouwingen naar aanleiding van de rectorale oratie van Prof. Bavinck, ter moderne theologenvergadering voorgedragen en aangevuld met een naschrift / Hollandia-drukkerij / 1912.  2 Identieke titels
 • Kracht in zwakheid : preek n.a.v. II Cor. 12 : 10b / Vereeniging tot Verspreiding van Stichtelijke Blaadjes / 1906
 • Neerlands honderdjarige onafhankelijkheid herdacht in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem / 1913 (SK 2550)
 • Het hedendaagse Antisemitisme / Leeuwarden / 1900 (SK 5822)
 • Wat is ons “Doopsgezind”? / Vereeniging tot behartiging van de godsdienstige belangen der doopsgezinden in de Verstrooiing / ca. 1911 (SK 5893)
 • Nieuw-Gereformeerde en Moderne Theologie / Hollandi / 1912 (SK 5899)
 • De aardbeving in Italië / Vrijz. Godsdienstprediking / 1909 (DDC)
 • Bij Simon den Farizeër / Vrijz. Godsdientprediking nr. 9 / 1926 (DDC)
 • Van den onvrede der “goddeloozen” / Vrijz. Godsdienstprediking nr. 2 / 1922 (DDC)
 • Voor de kerkdeur / Vrijz. Godsdienstprediking nr. 13 / 1912 (DDC)
 • Simon van Cyrene / Vrijz. Godsdienstprediking nr. 7 / 1924 (DDC)
 • Gij zijt duur gekocht!: Preek gehouden op 28 februari 1904 in de Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam / z.n. / 1904 (DDC)

Artikelen

 • Na Bazel / Doopsgezind Jaarboekje / 1926 (SK 1389)
 • Bij het portret : Prof. S. Hoekstra Bzn / Doopsgezind Jaarboekje / 1903 (SK 3125)
 • Bij het portret: Prof. J.G. de Hoop Scheffer / Doopsgezind Jaarboekje / 1904 (SK 3136)
 • Bij het portret: Christiaan Sepp / Doopsgezind Jaarboekje / 1905 (SK 3149)
 • Bij het portret: Matthias van Geuns / Doopsgezind Jaarboekje / 1906 (SK 3158)
 • Bij het portret: Jan Nieuwenhuyzen / Doopsgezind Jaarboekje 1907 (SK 3171)
 • Bij het portret: G. Frerichs / Doopsgezind Jaarboekje / 1908 ( (SK 3187)
 • Bij het portret: A. Winkler Prins / Doopsgezind Jaarboekje / 1909 (SK 1909)
 • Schoolfonds voor schipperskinderen in Friesland / Doopsgezind Jaarboekje / 1909 (SK 3197)
 • Bij het portret: Samuel Muller / Doopsgezind Jaarboekje / 1910 (SK 3209)
 • Bij het portret: Dr. J.H. Halbertsma / Doopsgezind Jaarboekje / 1912 (SK 3242)
 • E.T.E.B.O.N.  1814-7 mei-1914 / Doopsgezind Jaarboekje / 1914 (SK 3263)
 • Bij het portret: Ds. J. Craandijk, 1834-1912 / Doopsgezind Jaarboekje / 1915 (SK 3276)
 • Bij het portret: Jeronimo de Vries, 1838-1915 / Doopsgezind Jaarboekje / 1916 (SK 3287)
 • Bij het portret: Pieter Teyler van der Hulst, 1702-1778 / Doopsgezind Jaarboekje / 1917 (SK 3301)
 • Feestrede, uitgesproken 2 Juli 1919, bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van den Ring van Doopsgezinde Gemeenten in Noord-Holland / Doopsgezind Jaarboekje / 1920 (SK 3333)
 • Onze Doopsgezinde Gemeenten in dezen tijd / Doopsgezind Jaarboekje / 1921 (SK 3348)
 • De reorganisatie van de A.D.S. / Doopsgezind Jaarboekje / 1925 (SK 3392)
 • Algemeene Doopsgezinde Sociëteit / Doopsgezind Jaarboekje / 1911 / Zondagsbode / 1927 (SK 3412)
 • De Nederlandsche Doopsgezinde Gemeenten te midden der Christelijke Kerken / Doopsgezind Jaarboekje / 1928 (SK 3422)
 • Nieuw-Gereformeerde en Moderne Theologie / Redelijke Godsdienst II / 1912 (SK 6332)
 • Het hedendaagsche Antisemitisme / Teekenen des Tijds II / 1900 (SK 6878)
 • Waarom zijn niet meer menschen vrijzinniggodsdienstig / Teekenen des Tijds II / 1900 (SK 6879)
 • Godsdienst en moderne beschaving / Teekenen des Tijds III / 1901 (SK 6905)
 • Ter inleiding / Doopsgezind Jaarboekje / 1902 (SK 6931)
 • Kracht in zwakheid (Tekst: 2 Cor. 12:10b) / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 1906 (SK 7046)
 • Waarom is Jezus Christus gekruisigd? Goede-Vrijdag-preek / Vrijzinnige Godsdienstprediking / 15 Mr 1907 (SK 7069)
 • De toekomst onzer broederschap / Doopsgezind Jaarboekje / 1915 (SK 7227)
 • Nieuwe banen / Doopsgezind Jaarboekje / 1918 (SK 7281)
 • Waarom handhaven wij ons doopsgezind zijn? / Doopsgezind Jaarboekje / 1919 (SK 7303)
 • Wij, Doopsgezinden / Doopsgezind Jaarboekje / 1924 (SK 7431)
 • Rondom den oorlog / Nederlands Theologisch Tijdschrift / 1929 (SK 7543)
 • Op bezoek bij Duitsche broeders / Doopsgezind Jaarboekje / 1913 ( SK 11079)
 • Twee artikelen in de Zondagsbode
 • In Jeruzalem’s poorten / Vrijz. Godsdienstprediking nr. 2 / 1919 (DDC)
 • Niet ten oordeel, maar tot behoudenis. Advents-preek / Vrijz. Godsdienstprediking / 1912 (DDC)

Overige bijzonderheden

 • Ds Binnerts vatte in 1900 het plan op om een Doopsgezind Jaarboekje uit te geven: van 1901-1926 was hij daarvan redacteur.
 • Eerder was hij lid en bestuurslid van de theologische disputen L.O.S. en E.T.E.B.O.N.
 • Verder was hij bestuurslid van: de Vereeniging tot behartiging van de godsdienstige belangen der Doopsgezinden in de Verstrooiing en van
 • de (Haarlemse) Vereeniging en van
 • de Weezenvereeniging.
 • Ds Binnerts was oprichter van de Algemeene Nederlandsche Doopsgezinde Predikantenvereeniging.
 • In 1921, bij de heroprichting van de Algemeene Commissie voor de buitenlandse Noden, werd hij haar voorzitter.
 • Hij was bestuurder der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit en van 1923-28 was hij voorzitter van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit.
 • Hij was curator der Kweekschool.
 • Ook buiten de doopsgezinde broederschap nam hij zitting in diverse besturen, zoals:
 • lid van het hoofdbestuur van de Protestantenbond en in
 • de bondscommissies voor godsdienstonderwijs en
 • voor de liederenbundel.
 • Meerdere keren was hij referent op de vergaderingen van de Moderne Theologen, in welker moderamen hij ook zitting heeft gehad.
 • In de Centrale Commissie voor het vrijzinnig Protestantisme had hij vele jaren een leidende plaats.
 • Hij was bestuurslid van de afdeling Haarlem van de Evangelische Maatschappij en
 • lid van Teylers Godgeleerd Genootschap en hij was
 • redacteur van het Nieuw Theologisch Tijdschrift.

Bronnen

naam bronJg./Dl.dmdjaarPag.Afb.
Mennonite Encyclopedia (online: gameo.org)I   p. 344 
Zondagsbode (I.M. door D. Kossen; J.G. Frerichs en anonymus)452471932p. 160p. 160
Zondagsbode (I.M. door J.M. Leendertz)453171932p. 164 
Doopsgezind Jaarboekje (I.M. door H. Hulshof)   1933p. 23-36frontispice

Ds. A. Binnerts Szn.
links: Doopsgezind Jaarboekje 1933, frontispice ; rechts: De Zondagsbode 24-7-1932